Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van KLASSE…MET SMAAK GEGEVEN tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.
 • 1.2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.3. Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
 • 1.4. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door onze opdrachtbevestiging.
 • 1.5. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen

 • 2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • 2.2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.
 • 2.3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
 • 2.4. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
 • 2.5. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de EURO tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.
 • 2.6. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen niet instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende product en wij hebben het recht geleverde aantallen maximaal 10% van de aantallen uit de orderbevestiging te laten afwijken, dit onder verrekening van de minder- c.q. meerprijs.
 • 2.7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij KLASSE… MET SMAAK GEGEVEN levering franco huis op één adres in Nederland bij een minimum ondergrootte van € 400 exclusief BTW. Voor orders onder de 400 euro berekenen wij 10 euro vracht- en administratiekosten door.
 • 2.8. In die gevallen waar sprake is van een ordergrootte hoger dan € 5.000, worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdracht en 50% binnen 8 dagen na levering.

Levering

 • 3.1. Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage en installatieverplichtingen.
 • 3.2. Het risico van de goederen gaat bij aflevering conform lid 1 van dit artikel op opdrachtgever over.
 • 3.3. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen zal de opdrachtgever automatisch in verzuim zijn. Wij zijn dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met rente en kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
 • 3.4. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeenkomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

Overmacht

 • 4.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 • 4.2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.a. niet al is begrepen in het vermelde in 4.1; oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
 • 4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.

Betaling

 • 5.1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden; 50% bij opdracht en 50% binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
 • 5.2. Wij zijn te alle tijde gerechtigd voorschotten te vragen op de te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
 • 5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag rekende. 5.4. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
 • 5.5. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit
 • over alle andere vorderingen van de opdrachtgever, mits die samenhangen met of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen.
 • 6.2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.
 • 6.3. Alle ten behoeve van een overeenkomst vervaardigde modellen en andere gereedschappen welke voor rekening van opdrachtgever zij, blijven ons eigendom.

Garantie

 • 7.1. Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
 • 7.2. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en geleverde werkzaamheden gedurende een periode van 6 maanden na (op) levering, mits KLASSE…MET SMAAK GEGEVEN aantoont, dat de ondeugdelijkheid niet of niet overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.
 • 7.3. De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdragen.
 • 7.4. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 7.5. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
  – er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder, onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.
  – het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.
  – het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Aansprakelijkheid

 • 8.1. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 8.2. Behoudens opzet of grove schild zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
 • 8.3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
 • 8.4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

Reclameren

 • 9.1. Reclames dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen “een zelfde termijn”, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
 • 9.2. Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
 • 9.3. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt de recht op reclame.
 • 9.4. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

Annulering

 • 10 Bij annulering van de overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 15%.

Opschorting en ontbinding

 • 11.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 • 11.2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht/geschillen

 • 12.1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 12.2. Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.